English  العربية  فارسي

موسسه آموزش عالی آیندگان

 
همایش ملی معماری فضاهای آموزشی

http://www.civilica.com/

رشد و شکوفایی ملت‌ها در بستر پیشرفت علوم و توسعه امکانات آموزشی و فرهنگی آن جامعه است. یادگیری از مهمترین بخشهای زندگی هر فرد است که حتی زمانی که به آن فکر نمی‌کنیم هم اتفاق می‌افتد. با تاملی در فضاهای آموزشی کشور به خوبی می‌توان متوجه ناخوانایی این فضاها از طرف مخاطب اصلی آنها شد. شاید اولین و مهمترین عنصری که در خوانایی فضای آموزشی مطرح است مطابقت آن فضا با روح آموزش می‌باشد.

متاسفانه این امر کمتر در فشاهای آموزشی مدرنیستی حال حاضر ایران دیده می شود. این عدم خوانایی باعث از بین رفتن حس تعلق به فضا که یکی از ارکان ایجاد خلاقیت در معماری است، می شود که تاثیرات عمیقی را در پس زمینه نسل‌های آینده‌ساز جامعه خواهد گذاشت. نوع نگاهی که در دهه‌های اخیر به طراحی محیط‌های آموزشی شده است تنها توجه به بر آوردن نیاز آموزشی جامعه از نظر کمی و نیازهای درونی آن و آنچه درون آن اتفاق می افتد معطوف می باشد. این امر باعث فاصله گرفتن این محیط‌ها از هویت افراد و تعریف آن به صورت یک واحد مستقل و منقطع از مشارکت‌های اجتماعی شده است.

رشد چشمگیر جمعیتی نیاز کمی مدارس و دانشگاه‌ها باعث شد که به ابعاد کیفی و سایر کارکردهای آنها پرداخته نشود، اما امروزه باتوجه به کاهش میزان رشد جمعیت جوان کشور می‌بایست در روند طراحی فضاهای آموزشی مطالعات زیر بنایی بیشتری انجام شود .بدین منظور موسسه مدیریت دانش شباک به همراهی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13 تهران در نظر دارد همایش ملی معماری فضاهای آموزشی را در تاریخ 9 آذر 94 برگزار نماید.

 

محورهای همایش:

محور اصلی     
-معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
-فضاهای آموزشی پایدار    
-دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی    
-طراحی داخلی فضاهای آموزشی    
-طراحی معماری فضاهای آموزشی    
-فضاهای آموزشی خلاق    
-دیگر موضوعات مرتبط    
-فضاهای آموزشی و شهرسازی    
-معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
-طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان    
-مسائل فنی در طراحی فضاهای آموزشی    
-جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی    

 

محورهای فرعی همایش

محور فرعی  –   محور اصلی     
روانشناسی یاد گیری و ارتباط آن‌ با معماری   –   معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
رابطه دوسویه محیط کالبدی و رفتار   –   معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
تاثیر محیط آموزشی بر یادگیری و آموزش   –   معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
روانشناسی محیطی و فضاهای آموزشی    –  معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
مبانی و روند طراحی محیط‌های آموزشی    –  معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
شناخت الگوهای پایداری در مدارس سنتی ایران   –   فضاهای آموزشی پایدار    
فضاهای آموزشی انعطاف پذیر   –   فضاهای آموزشی پایدار    
معماری همساز با اقلیم محیط‌های آموزشی   –   فضاهای آموزشی پایدار    
نقش فضاهای آموزشی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی   –   فضاهای آموزشی پایدار    
تکنولوژی ساخت و مصالح نوین در محیط‌های آموزشی  –    دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی    
مدارس اجتماعی و راهکارهای جدید آموزشی   –    دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی    
محیط آموزشی و ساختمان‌های هوشمند   –   دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی    
دیدگاه‌های آموزشی نوین و معماری   –   دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی    
فرآیند طراحی داخلی محیط‌های یادگیری  –   طراحی داخلی فضاهای آموزشی    
طراحی صنعتی، مبلمان و دکوراسیون و ارتباط آن با معماری داخلی محیط‌های یادگیری  –  طراحی داخلی فضاهای آموزشی    
بازسازی واحدهای آموزشی، پتانسیل‌ها و چالش‌ها    –  طراحی داخلی فضاهای آموزشی    
نقش معماری داخلی و دکوراسیون در محیط‌های یادگیری   –   طراحی داخلی فضاهای آموزشی    
تحلیل کالبدی و فضایی اجزا تشکیل دهنده فضاهای آموزشی    –  طراحی معماری فضاهای آموزشی    
شناسایی عوامل تاثیرگذار محیطی بر خلاقیت دانشجویان و دانش‌آموزان   –   فضاهای آموزشی خلاق    
بررسی الگوهای رفتاری مختلف در محیط‌های آموزشی    –  فضاهای آموزشی خلاق    
رابطه طراحی و چگونگی انگیزش  –   فضاهای آموزشی خلاق    
فضاهای آموزشی مطلوب از دیدگاه روانشناسی   –  فضاهای آموزشی خلاق    
دیگر موضوعات مرتبط با معماری فضاهای آموزشی  –  دیگر موضوعات مرتبط    
معماری فضاهای آموزشی و محیط زیست  –  فضاهای آموزشی پایدار    
معماری مدارس  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی    
معماری مهدکودک‌ها، کودکستان و خانه کودک  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی    
معماری دانشکدها و دانشگاه‌ها  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی    
معماری مراکز تحقیقاتی-آموزشی –   طراحی معماری فضاهای آموزشی    
امنیت و کاهش آلودگی در فضاهای آموزشی  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی    
مکانیابی فضاهای آموزشی   – فضاهای آموزشی و شهرسازی    
مطلوبیت مکانی و سازگاری محیط‌های آموزشی  –  فضاهای آموزشی و شهرسازی    
انطباق کاربری آموزشی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری  –  فضاهای آموزشی و شهرسازی    
مقیاس مجتمع آموزشی و مکانیابی آن در شهر –   فضاهای آموزشی و شهرسازی    
استانداردهای فضایی و جمعیتی در طراحی مدارس و فضاهای دانشگاهی –   فضاهای آموزشی و شهرسازی    
امنیت و مدیریت بحران‌های شهری و نقش محیط‌های آموزشی-    فضاهای آموزشی و شهرسازی    
امنیت و مدیریت بحران‌های شهری و نقش محیط‌های آموزشی  –  فضاهای آموزشی و شهرسازی    
نقش فضاهای آموزشی در محیط‌های شهری  –  فضاهای آموزشی و شهرسازی    
فضاهای آموزشی، اجتماع‌پذیری و هویت شهری –   فضاهای آموزشی و شهرسازی    
شناخت معماری مدرسه ایرانی   – معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
کاربرد الگوهای معماری ایرانی-اسلامی در طراحی فضاهای آموزشی   – معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی مدارس ایرانی اسلامی  –  معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
نمادها و نشانه‌ها و هویت اسلامی در مدارس سنتی ایران   – معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
بوم‌گرایی و نقش آن در معماری مدارس و محیط‌های آموزشی گذشته و حال  –  معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
روانشناسی کودک و فضاهای آموزشی   – طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان    
ویژگی‌های معماری فضاهای آموزشی برای گروه‌های مختلف کودکان  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان    
ارگونومی کودکان در محیط‌های آموزشی  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان    
طبیعت و فضای بازی در طراحی فضاهای آموزشی    طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان    
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در فضاهای آموزشی  —  مسائل فنی در طراحی فضاهای آموزشی    
سازه و مقاوم سازی فضاهای آموزشی  –  مسائل فنی در طراحی فضاهای آموزشی    
سبک‌سازی و پیش ساخته سازی در فضاهای آموزشی –   مسائل فنی در طراحی فضاهای آموزشی    
نقش فضاهای آموزشی در پایداری اجتماعی  –  جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی    
مشارکت عمومی در توسعه فضاهای آموزشی –   جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی    
هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و محیطهای آموزشی –   جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی    
علوم تربیتی و روانشناسی و فضاهای آموزشی  –  جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی

Conference Calendar RSS feed

همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی
دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

http://www.civilica.com/

نظر به برگزاری موفق نخستین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی در تاریخ پنجم و ششم اسفندماه سال 1393 بر آن هستیم تا در دومین کنفرانس، با گرد هم آوردن اساتید، صاحبنظران، کارشناسان خبره و سازمان های فعال در حوزه سیستم های اطلاعاتی، محیطی پویا برای تبادل دانش و تجربیات کاربردی این حوزه فراهم آوریم. بدین ترتیب در تعاملی ارزشمند، ضمن بهره مندی اساتید و دانشجویان از تجارب کارشناسان خبره صنعت فناوری اطلاعات، دانش این خبرگان با استفاده از سخنرانی ها و برترین پژوهش های انجام شده دانشگاهی به روز خواهد شد. شایان ذکر است تمرکز کنفرانس دوم، بیشتر بر بهبود نگرش، دانش و مهارت کارشناسان و مدیران فعال در صنعت فناوری اطلاعات خواهد بود.
با استعانت از خدواند متعال، دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 12 و 13 بهمن ماه سال 1394 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

اهداف کنفرانس:

–   جلب توجه صاحبنظران و سیاست گذاران کشور به جایگاه و اهمیت سیستم های اطلاعاتی در پیشرفت کشور؛
–    بررسی و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه سیستم های اطلاعاتی؛
–    ایجاد بستری برای هم اندیشی و هم افزایی میان پژوهشگران فعال در حوزه سیستم های اطلاعاتی؛
–    جلب توجه مدیران و تصمیم گیران جهت سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی با توجه به ظرفیت بالای این حوزه در پیشبرد اهداف سازمان ها؛
–    فرهنگ سازی در حوزه "نگاه سیستمی و نه فناورانه محض" به توسعه اطلاعاتی و دانشی سازمان های ایرانی؛
–    تبادل تجربیات در حوزه توسعه سیستم های اطلاعاتی میان فعالان صنعت فناوری اطلاعات ؛
–    ارائه راهکارهایی چند بعدی برای افزایش احتمال موفقیت استقرار سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها

 

محورهای همایش:

 مبانی نظری، فلسفی، اجتماعی و اخلاقی سیستم های اطلاعاتی
   • معرفت شناسی سیستم های اطلاعاتی
   • هستی شناسی سیستم های اطلاعاتی
   • جایگاه انسان در سیستم های اطلاعاتی
   • چالش های نظریه پردازی در سیستم های اطلاعاتی
   • چالش های انطباق پذیری نظریه های سایر علوم در سیستم های اطلاعاتی
   • چارچوب و گونه شناسی نظریه ها در سیستم های اطلاعاتی
   • هویت نظری و کاربردی سیستم های اطلاعاتی
   • نقش نظریه در ایجاد و تحکیم هویت مستقل سیستم های اطلاعاتی
   • اخلاق در سیستم های اطلاعاتی
   • حریم خصوصی و سیستم های اطلاعاتی
   • فرهنگ و سیستم های اطلاعاتی

 توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • رویکردها و متدولوژی های نوین توسعه سیستم های اطلاعاتی در محیط های پیچیده و پویا
   • گونه شناسی روش های تکاملی، مشارکتی و چابک در توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر علم طراحی
   • روش های توسعه سیستم های اطلاعاتی متن باز و مبتنی بر سرویس
   • جایگاه تعامل انسان و کامپبوتر در توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • روش های برون سپاری توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • جنبه های مرتبط با مهندسی نیازمندی ها در سیستم های اطلاعاتی 
   • جنبه های مرتبط با پیاده سازی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی
   • عوامل موثر بر استفاده، پذیرش و اشاعه سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها
   • روش ها و تکنیک های ارزیابی در توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • عوامل سازمانی و اجتماعی موثر بر موفقیت و شکست سیستم های اطلاعاتی
   • توسعه سیستم های اطلاعاتی بزرگ و پیچیده

 معماری و حاکمیت سیستم های اطلاعاتی
   • برنامه ریزی و سیاست گذاری سیستم های اطلاعاتی در سطح ملی
   • حاکمیت سازمانی و ملی سیستم های اطلاعاتی
   • چارچوب های معماری
   • همراستایی استراتژیک سیستم های فناوری اطلاعات و کسب و کار
   • برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در سطح سازمان
   • معماری اطلاعات 
   • معماری فنی سیستم های اطلاعاتی (لایه واسط کاربر، لایه کاربرد و لایه داده ها)
   • معماری زیرساخت ارتباطی (شبکه)
   • مدیریت عملیات (پشتیبانی، تعمیر، تغییر و تنظیم سیستم های اطلاعاتی)
   • پارادایم های رایانشی (از سیستم های اشتراک زمانی تا رایانش ابری)
   • آینده سیستم های اطلاعاتی
   • معماری سیستم های سازمانی خاص

 کسب و کار و تجارت الکترونیکی
   • ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و روانشناسانه موثر بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی
   • چالش ها در حوزه تجارت و کسب و کار الکترونیکی
   • عوامل موثر بر پذیرش، استفاده و اندازه گیری اثرات تجارت و کسب و کار الکترونیکی
   • معیارهای ارزیابی استراتژی های توسعه کسب و کار الکترونیکی
   • مدل های کسب و کار جدید تجارت الکترونیکی (مدلهای جمع سپاری، پلتفرم های چند وجهی، اقتصاد اشتراکی و همکارانه، تجارت اجتماعی، مدل های تفکیکی، دنباله دار و باز)
   • روندهای فناورانه نوین موثر بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی
   • توسعه کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) و کارآفرینی دیجیتال
   • رفتار مصرف کننده آنلاین در تجارت الکترونیکی
   • بازارگاه های الکترونیک بین بنگاهی و شبکه های همکاری
   • نوآوری، خلق ارزش و تحول کسب و کارها در بستر تجارت الکترونیکی
   • سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی سیار در تجارت الکترونیکی
   • دولت الکترونیکی و سیار

 مدیریت دانش
   • استراتژی های مدیریت دانش
   • سازوکارهای مدیریت دانش
   • مسائل حقوقی و قانونی مدیریت دانش
   • مسائل اخلاقی مدیریت دانش
   • روش شناسی پژوهش های مدیریت دانش
   • روش شناسی توسعه مدیریت دانش در سازمان ها
   • حاکمیت دانش
   • ارزیابی عملکرد و موفقیت مدیریت دانش
   • آینده پژوهش های مدیریت دانش
   • آینده سیستم های مدیریت دانش
   • مدیریت دانش فرایندگرا
   • مدیریت دانش اجتماعی
   • مدیریت دانش سیار
   • مدیریت دانش پروژه

پشتیبانی تصمیم و هوشمندی کسب و کار
   • علوم تصمیم و سیستم های اطلاعاتی      
   • سیستم های پشتیبان تصمیم گیری     
   • تحلیل های کسب و کار         
   • هوش کسب و کار    
   • داده کاوی و متن کاوی    
   • کیفیت داده    
   • وب کاوی و هوش وب     
   • داشبوردهای سازمانی     
   • بهینه سازی سیستم های اطلاعاتی     
   • روند داده های بزرگ    
   • روش های تحلیل داده های بزرگ     
   • تحلیل های مبتنی بر موبایل     
   • تحلیل های مبتنی بر شبکه های اجتماعی     
   • عامل های هوشمند و پشتیبانی تصمیم     
   • هوش تجاری و مدیریت عملکرد
   • پردازش تحلیلی برخط

 سیستم های سازمانی
   • سیستم های بین سازمانی
   • یکپارچه سازی سیستم های سازمانی
   • سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
   • سیستم های مدیریت زنجیره تامین
   • سیستم های مدیریت روابط مشتریان 
   • سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار
   • نگهداری و توسعه سیستم های سازمانی 
   • سیستم های سازمانی تحت ابر

  مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت استراتژیک پروژه های سیستم های اطلاعاتی
   • روش ها و تکنیک های انتخاب پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • متدولوژی های مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت ریسک پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت ارتباطات و ذینفعان پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت منابع انسانی پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت کیفیت پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت منافع پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت طرح و سبد پروژه های سیستم های اطلاعاتی
   • ارزیابی موفقیت و عملکرد پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • یادگیری و درس آموخته ها در محیط های پروژه ای
   • حاکمیت پروژه های سیستم های اطلاعاتی
   • مهارت ها و شایستگی های مدیران پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • دفاتر مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی
   
 یادگیری الکترونیکی
   • مدل های کسب و کار یادگیری الکترونیکی
   • متدولوژی های یادگیری الکترونیکی با تاکید بر رویکرد تلفیفی
   • پرتال ها و سیستم های مدیریت یادگیری الکترونیکی
   • فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی
   • مدیریت تولید محتوای الکترونیکی
   • دوره های باز آنلاین انبوه
   • روش ها و تکنیک های ارزیابی یادگیری الکترونیکی
   • مدیریت مراکز حرفه ای و دانشگاهی یادگیری الکترونیکی
   • یادگیری الکترونیکی سازمانی
   • کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش و یادگیری
   • فرهنگ یادگیری الکترونیکی
   • مالکیت معنوی و یادگیری الکترونیکی
   • شبکه های اجتماعی یادگیری
   • یادگیری سیار

 سیستم های اطلاعاتی و رسانه های اجتماعی
   • مدل های اطلاعاتی در رسانه های اجتماعی
   • استراتژی های رسانه های اجتماعی
   • نیت و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی
   • رسانه های اجتماعی سیار
   • جمع سپاری، تشریک مساعی و حل مساله با رسانه های اجتماعی
   • موفقیت و عملکرد رسانه های اجتماعی
   • فرهنگ و رسانه های اجتماعی
   • رسانه های اجتماعی: چالش ها و فرصت ها
   • رسانه های اجتماعی و انبوهی اطلاعات
   • رسانه های اجتماعی و هویت آنلاین
   • رسانه های اجتماعی سازمانی
   • تحلیل رسانه های اجتماعی
   • پویایی ها و روند تکامل رسانه های اجتماعی
   • هوشمندی رسانه های اجتماعی

 

Conference Calendar RSS feed

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی

http://www.civilica.com/

نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی (ACCE2016) با هدف هم‌افزایی دانش و انتشار یافته‌های نو و بدیع در زمینه های مختلف علوم و مهندسی شیمی برگزار می‌شود. آشنایی و بررسی تحقیقات اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سیاست گذاران و علاقمندان در حوزه های مذکور، بررسی چالش‌های علمی و اجرایی در فرآیند کاربری آن از دیگر اهداف برگزارکنندگان است.

کنفرانس ACCE2016 که توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره پشتبیانی می شود در تاریخ 10 بهمن ماه 1394 برگزار خواهد گردید. 

 

محورهای کنفرانس:

علوم شیمی 
•    شیمی تجزیه 
•    شیمی فیزیک 
•    شیمی معدنی 
•    شیمی کاربردی
•    شیمی آلی 
•    شیمی پلیمر
•    شیمی هسته ای
•    شیمی دارویی
•    شیمی کاتالیست
•    شیمی محیط زیست
•    شیمی صنایع غذایی
•    شیمی محاسباتی 
•    بیوشیمی
•    فیتو شیمی
•    نانو شیمی
•    تصفیه آب
•    صنایع شیمیایی

مهندسی شیمی 
•    فناوری نانو
•    ترمودینامیک
•    فرآیندهای جداسازی
•    مدلسازی و شبیه سازی
•    دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)
•    کاتالیست و طرح راکتور
•    زیست فناوری
•    انرژِی های تجدید پذیر
•    صنایع غذایی و دارویی
•    پدیده های انتقال
•    علوم و مهندسی پلیمر
•    مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
•    مهندسی مخازن
•    مهندسی و کنترل فرآیند
•    مهندسی محیط زیست و ایمنی
•    استانداردسازی و آموزش در صنایع شیمیایی

Conference Calendar RSS feed

کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش
دومین کنفرانس ملی پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

http://www.civilica.com/

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار مفتخر است که «دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه» را جهت تبادل اطلاعات و معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی درزمینه مدیریت ساخت و پروژه و ارتقاء سطح علمی دست‌اندرکاران و دانشجویان صنعت ساخت برگزار نماید.

 

محورهای کنفرانس:

مدیریت پروژه
مدیریت سبد پروژه
برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی
مهندسی همزمانی
مدیریت استراتژیک پروژه ها
روشهای نوین برنامه ریزی و زمانبندی
عوامل و سنجه های موفقیت پروژه ها

 

منابع انسانی
انگیزش نیروی کار
نقش زنان در صنعت ساخت
نقش فرهنگ در صنعت ساخت
مسائل روانشناسی فعالان صنعت ساخت
مسائل اخلاقی در مهندسی و مدیریت پروژه ها
شایستگی های لازم برای مدیریت پروژه ها

 
مطالعات سازمانی

دل های نوین کسب و کار برای سازمان های پروژه محور
سازمانهای چابک
رهبری در صنعت ساخت
رفتار سازمانی در شرکتهای پروژه محور

 
آموزش و دانش

مدیریت دانش
نقش آموزش عالی در صنعت ساخت
نوآوری در روشهای برآورد و تخمین
مهارتهای مورد نیاز دانشجویان مدیریت ساخت و پروژه
شیوه های انتقال نتایج تحقیقات و نو آوری ها به اهالی صنعت
روش ها و ابزاهای نوین آموزش برای رشته های وابسته به صنعت ساخت

 
محیط زیست
توسعه پایدار
انرژی و محیط زیست
اقتصاد انرژی
تولید انرژی های نو

 
ماشین آلات
مدیریت ماشین آلات راه سازی و ساختمانی
نگهداری ماشین آلات
انتخاب ماشین آلات
فناوری اطلاعات
مدل سازی اطلاعات ساختمان
فن آوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت ساخت
شیوه های نوین برقراری ارتباط بین عوامل پروژه ها

 
ساختمان و مسکن
اقتصاد مسکن
بازیابی بافت فرسوده
مسکن مقرون به صرفه
صنعتی سازی در ساختمان ها
انبوه سازی مسکن

 
مدیریت
مهندسی ارزش
بهبود بهره وری
عملکرد، رقابت، و سودآوری در صنعت ساخت
بازاریابی ساخت
استراتژی های تصمیم گیری

 
تأمین و تدارک کالا و خدمات

زنجیره تأمین در صنعت ساخت
مدیریت تأمین کنندگان

 
کیفیت
ممیزی و کنترل کیفیت
کیفیت و تعالی
معیارهای کیفیت
بهبود کیفیت
 

ایمنی و بهداشت
مدیریت ایمنی
محافظت در برابر ریسکهای ایمنی در صنعت ساخت
آموزش ایمنی و نظارت بر ایمنی در پروژه ها
سیستم های نوین ایمنی در محیط کارگاهی
 

مدیریت تعمیر و نگهداری
مدیریت دارایی ها
ارزیابی وضعیت امکانات و دارایی ها

 
مدیریت ریسک
مدیریت بحران
کاهش خطر
پیمان و قرارداد
دعاوی
قانون، قرارداد و مسئولیت حرفه ای
حل اختلاف و میانجیگری
اصول و فنون مذاکره
قراردادهای پروژه های عظیم
مناقصه و شرایط پیمان
تشخیص صلاحیت و نحوه انتخاب پیمانکار
مشارکت بخش خصوصی با دولت در پروژه های زیرساختی

 
محاسبه و مدل سازی
استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پروژه ها
روباتیک و اتوماسیون در صنعت ساخت
شبیه سازی
روشهای نوین بهینه سازی
تحقیق در عملیات

 
هزینه
تجزیه و تحلیل هزینه ها
کنترل هزینه
اقتصاد مهندسی

 
روش ساخت و تکنولوژی بتن
ترمیم و تقویت سازه ها
فن آوری های پیشرفته در ساخت و ساز
محصولات بتنی پیش ساخته
فناوری نانو در بتن
بتن با عملکرد بالا
مصالح ساختمانی نوین

 
محورهای راه سازی

Conference Calendar RSS feed

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
« مطالب قبلی |
نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  لینک های مرتبط
  بایگانی
  دسته‌ها
   
   
  صفحه نخست | درباره ما | محصولات | نرم افزار | اخبار | پيوند ها | تماس با ما
  تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی آیندگان محفوظ است
  بهترين نمايش و اجرا در مرورگرهاي Firefox - Opera - Google Chrome