English  العربية  فارسي

موسسه آموزش عالی آیندگان

 
همایش ملی معماری فضاهای آموزشی

http://www.civilica.com/

رشد و شکوفایی ملت‌ها در بستر پیشرفت علوم و توسعه امکانات آموزشی و فرهنگی آن جامعه است. یادگیری از مهمترین بخشهای زندگی هر فرد است که حتی زمانی که به آن فکر نمی‌کنیم هم اتفاق می‌افتد. با تاملی در فضاهای آموزشی کشور به خوبی می‌توان متوجه ناخوانایی این فضاها از طرف مخاطب اصلی آنها شد. شاید اولین و مهمترین عنصری که در خوانایی فضای آموزشی مطرح است مطابقت آن فضا با روح آموزش می‌باشد.

متاسفانه این امر کمتر در فشاهای آموزشی مدرنیستی حال حاضر ایران دیده می شود. این عدم خوانایی باعث از بین رفتن حس تعلق به فضا که یکی از ارکان ایجاد خلاقیت در معماری است، می شود که تاثیرات عمیقی را در پس زمینه نسل‌های آینده‌ساز جامعه خواهد گذاشت. نوع نگاهی که در دهه‌های اخیر به طراحی محیط‌های آموزشی شده است تنها توجه به بر آوردن نیاز آموزشی جامعه از نظر کمی و نیازهای درونی آن و آنچه درون آن اتفاق می افتد معطوف می باشد. این امر باعث فاصله گرفتن این محیط‌ها از هویت افراد و تعریف آن به صورت یک واحد مستقل و منقطع از مشارکت‌های اجتماعی شده است.

رشد چشمگیر جمعیتی نیاز کمی مدارس و دانشگاه‌ها باعث شد که به ابعاد کیفی و سایر کارکردهای آنها پرداخته نشود، اما امروزه باتوجه به کاهش میزان رشد جمعیت جوان کشور می‌بایست در روند طراحی فضاهای آموزشی مطالعات زیر بنایی بیشتری انجام شود .بدین منظور موسسه مدیریت دانش شباک به همراهی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13 تهران در نظر دارد همایش ملی معماری فضاهای آموزشی را در تاریخ 9 آذر 94 برگزار نماید.

 

محورهای همایش:

محور اصلی     
-معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
-فضاهای آموزشی پایدار    
-دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی    
-طراحی داخلی فضاهای آموزشی    
-طراحی معماری فضاهای آموزشی    
-فضاهای آموزشی خلاق    
-دیگر موضوعات مرتبط    
-فضاهای آموزشی و شهرسازی    
-معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
-طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان    
-مسائل فنی در طراحی فضاهای آموزشی    
-جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی    

 

محورهای فرعی همایش

محور فرعی  –   محور اصلی     
روانشناسی یاد گیری و ارتباط آن‌ با معماری   –   معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
رابطه دوسویه محیط کالبدی و رفتار   –   معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
تاثیر محیط آموزشی بر یادگیری و آموزش   –   معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
روانشناسی محیطی و فضاهای آموزشی    –  معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
مبانی و روند طراحی محیط‌های آموزشی    –  معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش    
شناخت الگوهای پایداری در مدارس سنتی ایران   –   فضاهای آموزشی پایدار    
فضاهای آموزشی انعطاف پذیر   –   فضاهای آموزشی پایدار    
معماری همساز با اقلیم محیط‌های آموزشی   –   فضاهای آموزشی پایدار    
نقش فضاهای آموزشی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی   –   فضاهای آموزشی پایدار    
تکنولوژی ساخت و مصالح نوین در محیط‌های آموزشی  –    دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی    
مدارس اجتماعی و راهکارهای جدید آموزشی   –    دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی    
محیط آموزشی و ساختمان‌های هوشمند   –   دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی    
دیدگاه‌های آموزشی نوین و معماری   –   دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی    
فرآیند طراحی داخلی محیط‌های یادگیری  –   طراحی داخلی فضاهای آموزشی    
طراحی صنعتی، مبلمان و دکوراسیون و ارتباط آن با معماری داخلی محیط‌های یادگیری  –  طراحی داخلی فضاهای آموزشی    
بازسازی واحدهای آموزشی، پتانسیل‌ها و چالش‌ها    –  طراحی داخلی فضاهای آموزشی    
نقش معماری داخلی و دکوراسیون در محیط‌های یادگیری   –   طراحی داخلی فضاهای آموزشی    
تحلیل کالبدی و فضایی اجزا تشکیل دهنده فضاهای آموزشی    –  طراحی معماری فضاهای آموزشی    
شناسایی عوامل تاثیرگذار محیطی بر خلاقیت دانشجویان و دانش‌آموزان   –   فضاهای آموزشی خلاق    
بررسی الگوهای رفتاری مختلف در محیط‌های آموزشی    –  فضاهای آموزشی خلاق    
رابطه طراحی و چگونگی انگیزش  –   فضاهای آموزشی خلاق    
فضاهای آموزشی مطلوب از دیدگاه روانشناسی   –  فضاهای آموزشی خلاق    
دیگر موضوعات مرتبط با معماری فضاهای آموزشی  –  دیگر موضوعات مرتبط    
معماری فضاهای آموزشی و محیط زیست  –  فضاهای آموزشی پایدار    
معماری مدارس  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی    
معماری مهدکودک‌ها، کودکستان و خانه کودک  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی    
معماری دانشکدها و دانشگاه‌ها  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی    
معماری مراکز تحقیقاتی-آموزشی –   طراحی معماری فضاهای آموزشی    
امنیت و کاهش آلودگی در فضاهای آموزشی  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی    
مکانیابی فضاهای آموزشی   – فضاهای آموزشی و شهرسازی    
مطلوبیت مکانی و سازگاری محیط‌های آموزشی  –  فضاهای آموزشی و شهرسازی    
انطباق کاربری آموزشی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری  –  فضاهای آموزشی و شهرسازی    
مقیاس مجتمع آموزشی و مکانیابی آن در شهر –   فضاهای آموزشی و شهرسازی    
استانداردهای فضایی و جمعیتی در طراحی مدارس و فضاهای دانشگاهی –   فضاهای آموزشی و شهرسازی    
امنیت و مدیریت بحران‌های شهری و نقش محیط‌های آموزشی-    فضاهای آموزشی و شهرسازی    
امنیت و مدیریت بحران‌های شهری و نقش محیط‌های آموزشی  –  فضاهای آموزشی و شهرسازی    
نقش فضاهای آموزشی در محیط‌های شهری  –  فضاهای آموزشی و شهرسازی    
فضاهای آموزشی، اجتماع‌پذیری و هویت شهری –   فضاهای آموزشی و شهرسازی    
شناخت معماری مدرسه ایرانی   – معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
کاربرد الگوهای معماری ایرانی-اسلامی در طراحی فضاهای آموزشی   – معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی مدارس ایرانی اسلامی  –  معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
نمادها و نشانه‌ها و هویت اسلامی در مدارس سنتی ایران   – معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
بوم‌گرایی و نقش آن در معماری مدارس و محیط‌های آموزشی گذشته و حال  –  معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی    
روانشناسی کودک و فضاهای آموزشی   – طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان    
ویژگی‌های معماری فضاهای آموزشی برای گروه‌های مختلف کودکان  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان    
ارگونومی کودکان در محیط‌های آموزشی  –  طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان    
طبیعت و فضای بازی در طراحی فضاهای آموزشی    طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان    
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در فضاهای آموزشی  —  مسائل فنی در طراحی فضاهای آموزشی    
سازه و مقاوم سازی فضاهای آموزشی  –  مسائل فنی در طراحی فضاهای آموزشی    
سبک‌سازی و پیش ساخته سازی در فضاهای آموزشی –   مسائل فنی در طراحی فضاهای آموزشی    
نقش فضاهای آموزشی در پایداری اجتماعی  –  جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی    
مشارکت عمومی در توسعه فضاهای آموزشی –   جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی    
هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و محیطهای آموزشی –   جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی    
علوم تربیتی و روانشناسی و فضاهای آموزشی  –  جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی

Conference Calendar RSS feed

نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  لینک های مرتبط
  بایگانی
  دسته‌ها
   
   
  صفحه نخست | درباره ما | محصولات | نرم افزار | اخبار | پيوند ها | تماس با ما
  تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی آیندگان محفوظ است
  بهترين نمايش و اجرا در مرورگرهاي Firefox - Opera - Google Chrome